Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- Eem- en Flevoland onder nr. 39086536 d.d. 15-09-2017. 

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Van Duijnen Koffie: Van Duijnen Koffie B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Almere.
Opdrachtgever: Degene met wie Van Duijnen Koffie een overeenkomst tot het verrichten van diensten heeft gesloten alsook met wie Van Duijnen Koffie een overeenkomst betreffende onder meer de verkoop en/of levering van Apparatuur, (koffie)producten en additieven en/of andere roerende zaken dan wel aanbiedingen van Van Duijnen Koffie hieronder begrepen heeft gesloten.
Apparatuur: De door Van Duijnen Koffie aan Opdrachtgever verkochte en geleverde en/of terbeschikkinggestelde apparatuur en/of automaten, daaronder begrepen alle randapparatuur en overige toebehoren in de ruimste zin van het woord. Indien in deze algemene voorwaarden “zaak” of “zaken” wordt vermeld, wordt hieronder ook apparatuur verstaan.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen en overeenkomsten tussen Van Duijnen Koffie en Opdrachtgever.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Derden die door Van Duijnen Koffie bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene
voorwaarden beroepen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 BW zijn tussen partijen uitgesloten.

3. Offertes en/of aanbiedingen
3.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding en tenzij Van Duijnen Koffie deze eerder heeft ingetrokken.
3.2 Alle opgaven van Van Duijnen Koffie. van getallen, maten, gewichten en kleur van zaken in de getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Van Duijnen Koffie.

4. Totstandkoming
4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Van Duijnen Koffie een opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel nadat daadwerkelijk door Van Duijnen Koffie uitvoering is gegeven aan de opdracht.
4.2 Orderbevestigingen afgegeven door vertegenwoordigers of agenten zijn voor Van Duijnen Koffie slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Van Duijnen Koffie, of door gezamenlijke ondertekening van de leveringsovereenkomst door de betrokken partijen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden overgelegd door vertegenwoordigers of agenten zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Van Duijnen Koffie.

5. Prijzen en tarieven
5.1 Tenzij anders overeengekomen, luiden de door Van Duijnen Koffie opgegeven prijzen af magazijn/werkplaats te Almere, exclusief verpakking, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2 De door Van Duijnen Koffie in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen, binden Van Duijnen Koffie niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is Van Duijnen Koffie gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarief, goederen, materiaalprijzen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
5.3 Bij bestellingen onder de €187,– worden orderkosten van minimaal €19,97 in rekening gebracht, waarbij zowel de bestelgrens als de orderkosten jaarlijks worden geïndexeerd. Indexering vindt plaats op basis van het CBS-cijfer voor de gezinsconsumptie, tenzij anders is opgenomen in de offerte.
5.4 De verleende kortingen op onder meer het onderhoudstarief, de ingrediënten en de financiering vervallen terstond bij afname van genoemde producten via derden of in het geval dat derden werkzaamheden aan de automaat verrichten.
5.5 Bij reparaties op rekening wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met een geringe vergoeding voor de behandelingskosten.
5.6 Van Duijnen Koffie verleent uitsluitend kortingen op haar onderhoudstarieven op basis van vooraf overeengekomen jaarlijkse afname door de Opdrachtgever bij Van Duijnen Koffie. Het betreft een afname van de overeengekomen producten.
5.7 Indien er tijdens het uitvoeren van de overeengekomen onderhouds-, reparatiewerkzaamheden door Opdrachtgever opdracht wordt gegeven voor het verrichten van niet-overeengekomen werkzaamheden, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor arbeid en onderdelen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.8 Voor zover reparatiewerkzaamheden het gevolg zijn van onder andere onoordeelkundige behandeling, nalatigheid, verwaarlozing al dan niet opzettelijke beschadiging, nieuwe aansluitingen, verplaatsing van apparatuur, wijziging van betaalsysteem/prijswijzigingen, verandering van programmatuur, zulks ter beoordeling van Van Duijnen Koffie, is Van Duijnen Koffie gerechtigd de daarmee gemoeide kosten en van eventueel benodigde onderdelen, volgens het geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ondanks een eventuele serviceovereenkomst.

6. Betaling
6.1 Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op een door Van Duijnen Koffie aan te wijzen bank- of girorekening. Kwijting voor betaling aan vertegenwoordigers, agenten of technici, kan uitsluitend door
Van Duijnen Koffie worden verstrekt door daartoe bevoegde personen.
6.2 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment rente verschuldigd van 1% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval dat uitstel van betaling wordt overeengekomen.
6.3 Indien Opdrachtgever nalatig blijft met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is Opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten bestaande uit 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-, alsook de gerechtelijke kosten daaronder begrepen advocatenkosten en kosten van interne en externe adviezen, onverminderd het recht van Van Duijnen Koffie op volledige kostenvergoeding in het geval deze kosten het aldus berekende forfaitaire bedrag te boven gaan.
6.4 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Van Duijnen Koffie is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

7. Aflevering en risico
7.1 De door Van Duijnen Koffie te leveren zaken zijn vanaf het moment van aflevering aan Opdrachtgever voor diens rekening en risico. Tenzij anders overeengekomen, geldt het magazijn van Van Duijnen Koffie als plaats van aflevering en zijn de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever vanaf het moment dat deze de zaken daar ophaalt.
7.2 Indien Van Duijnen Koffie voor het transport van de zaken zorgdraagt, reizen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever. De keuze en wijze van transport worden door Van Duijnen Koffie bepaald zo nodig in overleg met Opdrachtgever.
7.3 Opdrachtgever dient de locatie waar de Automaat geplaatst gaat/gaan worden zodanig voor montage voorbereid te hebben dat de Automaat deugdelijk en volgens de montagevoorschriften kan worden geplaatst, zulks ter beoordeling van de plaatsingsmonteur, die voor keuze en rekening komt van Van Duijnen Koffie.

8. Omgang automaat tijdens looptijd contract
8.1 Indien het eigendomsrecht van een automaat bij Van Duijnen Koffie ligt is het Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Duijnen Koffie, de automaat te verplaatsen, plaatsen en te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de Opdrachtgever verhuist. Iedere verplaatsing dient door Van Duijnen, maar voor rekening en verantwoording van Opdrachtgever te worden verricht.
8.2 Opdrachtgever dient te allen tijde servicetechnici van Van Duijnen Koffie danwel servicetechnici van derde partijen die in opdracht werken van Van Duijnen Koffie de toegang verlenen tot de locatie alwaar de Automaat staat teneinde de noodzakelijke servicewerkzaamheden te verrichten.
8.3 Indien het eigendomsrecht van een automaat bij Van Duijnen Koffie ligt is het de opdrachtgever niet toegestaan
reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten aan de Automaat door derden zonder schriftelijke toestemming van Van Duijnen Koffie. Indien de bepaling niet wordt nageleefd heeft Van Duijnen Koffie het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat Van Duijnen Koffie gehouden is vooruitbetaalde vergoeding aan Opdrachtgever te restitueren, waarbij alle nog openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Van Duijnen Koffie behoudt zich de eigendom voor van alle door Van Duijnen Koffie geleverde zaken totdat alle vorderingen van Van Duijnen Koffie daarmee verband houdende alsook ter zake alle daaraan gelieerde verrichte werkzaamheden geheel zijn voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor vorderingen die Van Duijnen Koffie mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de Opdrachtgever in een of meer verplichtingen jegens Van Duijnen Koffie, waaronder verplichtingen uit hoofde van schadevergoeding, zoals, maar niet beperkt tot rente en kosten.
9.2 Opdrachtgever is gehouden onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en gesepareerd te houden. Koper is niet gerechtigd om de zaken te vervreemden of te bezwaren met enig recht, zoals bijvoorbeeld een pandrecht.
9.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren alsook de polissen van de verzekering op eerste schriftelijk verzoek van Van Duijnen Koffie ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraars uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, op eerste schriftelijk verzoek van Van Duijnen Koffie door Opdrachtgever worden verpand op de wijze als bedoeld in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Van Duijnen Koffie op Opdrachtgever.
9.4 Wanneer Opdrachtgever in staat van gebreke is van enige verplichting op grond van de overeenkomst, is Opdrachtgever op verzoek van Van Duijnen gehouden alle benodigde medewerking te leveren waardoor Van Duijnen weer onbezwaarlijk over de zaken kan beschikken.

10. Klachten en retourzendingen
10.1 Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten en/of werkzaamheden binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden respectievelijk de diensten en/of werkzaamheden zijn beëindigd aan Van Duijnen Koffie schriftelijk te berichten onder duidelijke omschrijving van de klacht, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Van Duijnen Koffie ter zake van gebreken respectievelijk fouten vervalt.
10.2 Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of op het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel onmiddellijk schriftelijk aan Van Duijnen Koffie te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.
10.3 Zaken die zonder schriftelijke toestemming retour worden gezonden, worden geweigerd. Alle retourzendingen reizen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Retourzendingen, om welke oorzaak dan ook, dienen franco te worden verzonden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtgever is gehouden elke levering van goederen of (herstel)diensten zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren en te testen. Wanneer de prestatie niet voldoet en er derhalve sprake is van een klacht, dient Opdrachtgever binnen 7 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Van Duijnen Koffie hieromtrent te informeren.
11.2 Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Van Duijnen Koffie, indien een overeengekomen exoneratie niet van toepassing is, de klacht trachten te verhelpen door kosteloos naar redelijkheid het geleverde te herstellen ofwel te vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om de klacht effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.
11.3 Wanneer Opdrachtgever Van Duijnen Koffie omtrent de klacht te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen of een jaar is verstreken nadat een zaak is geleverd, vervalt zijn recht op enige remedie
11.4 Onverminderd de dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake de productaansprakelijkheid is Van Duijnen Koffie niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding en/of overeenkomst die het gevolg is van een gebrek of gebreken in de door haar al dan niet in licentie gebruikte apparatuur, dan wel voor enige andere tekortkoming in de door haar uit hoofde van enige aanbieding en/of overeenkomst geleverde zaken en/of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Van Duijnen Koffie en/of haar leidinggevenden.
11.5 Van Duijnen Koffie is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade en/of bedrijfsstagnatieschade (waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, gemaakte winstderving, gemiste besparingen en rentederving) en/of immateriële schade. Aansprakelijkheid voor deze schade is uitgesloten.
11.6 De totale aansprakelijkheid van Van Duijnen Koffie voor directe schade zal nimmer meer zijn dan het door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Van Duijnen Koffie ter zake uit te keren bedrag en indien de aansprakelijkheidsverzekering niet meer zou vigeren tot maximaal het netto factuurbedrag dat met de levering van zaken en/of diensten ter zake het schade toebrengende feit gepaard is gegaan.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Van Duijnen Koffie aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
11.7 De totale aansprakelijkheid van Van Duijnen Koffie voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,– (zegge: tweemiljoen vijfhonderdduizend), per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
11.8 Van Duijnen Koffie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de staat of onbekendheid met de samenstelling van de door of namens Opdrachtgever aangeboden door Van Duijnen Koffie te bewerken zaken, waarbij het oordeel van Van Duijnen Koffie over de staat van de zaken bindend is.
11.9 Van Duijnen Koffie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van de Opdrachtgever die het gevolg is van of samenhangt met misbruik of onjuist gebruik (door derden) van de door Van Duijnen Koffie geleverde zaken en/of diensten. Evenmin is Van Duijnen Koffie aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het wijzigen of wissen van de gegevens op de door haar geleverde zaken, die al dan niet als gevolg van tussenkomst door Van Duijnen Koffie, zijn of worden aangebracht en/of gemuteerd en/of gewist.
11.10 Opdrachtgever dient haar medewerkers en alle andere gebruikers van de Automaat deugdelijk te instrueren in het juiste gebruik, zijnde het gebruik conform de gebruiksvoorschriften van de Automaat en/of de instructies van de technicus. Deze gebruiksvoorschriften en instructies zijn zorgvuldig opgesteld respectievelijk verstrekt en hebben als doel om schade te voorkomen. In uitwerking hiervan kan Van Duijnen Koffie niet aansprakelijk worden gesteld voor (het gedeelte van) ontstane schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou zijn gehandeld.
11.11 Voor zover de aansprakelijkheid van Van Duijnen ingevolge deze bepalingen uitgesloten wordt, wordt eveneens de eventuele aansprakelijkheid van personeelsleden en opdrachtnemers van Van Duijnen en andere door Van Duijnen bij de overeenkomst betrokken hulppersonen uitgesloten
11.12 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van opdrachtgever of enige derde in verband met door opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen van de automaat en toevoegingen aan de automaat die bij of na het einde van de overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij hierover door partijen anders mocht zijn overeengekomen.

12. Overmacht
12.1 Van Duijnen Koffie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan de onmogelijkheid van Van Duijnen Koffie om tijdelijk dan wel definitief aan haar verplichtingen te voldoen als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur en programmatuur, storing in de levering van energie en voorts alle oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van een partij ontstaan.

13. Beëindiging van de overeenkomst
13.1 Van Duijnen Koffie heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
– Er sprake is van overmacht. De periode van overmacht duurt reeds drie maanden hetzij de periode van overmacht korter is dan 3 maanden, maar dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld kan worden dat deze drie maanden of langer zal gaan duren;
– Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
– Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
– Ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
– Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Duijnen Koffie ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
– Opdrachtgever komt een verplichting uit een afgesloten overeenkomst niet na en de niet-nakoming van zodanig ernstige aard is dat van de andere partij voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd;
– Indien Opdrachtgever niet als ‘goed huisvader’ omgaat met de geleverde Automaat welke in eigendom is van Van Duijnen Koffie en in gebruik bij Opdrachtgever en schade oploopt.
13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Van Duijnen Koffie verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
13.3 Van Duijnen Koffie is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Opdrachtgever nimmer tot enige
schadevergoeding, inclusief winstderving, of betaling gehouden, onverminderd het recht van Van Duijnen Koffie op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Van Duijnen Koffie overigens ter zake toekomende rechten.
13.4 Tenzij anders overeengekomen is art. 7:408 BW uitgesloten. De overeenkomst kan door Opdrachtgever, met in achtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, alleen tussentijds worden beëindigd indien van Duijnen Koffie een beroep doet op overmacht en de periode van overmacht reeds drie maanden duurt, hetzij de periode van overmacht korter is dan 3 maanden, maar dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld kan worden dat deze drie maanden of langer zal gaan duren.
13.5 Tussentijdse beëindiging geschiedt door opzegging, welke schriftelijk en per aangetekende brief zal plaatsvinden. Tenzij de andere partij een andere wijziging van opzegging heeft bevestigd.
13.6 Opdrachtgever is gehouden, onmiddellijk na de (tussentijdse) beëindiging van deze overeenkomst, de Automaat in het bezit te stellen van Van Duijnen Koffie indien Van Duijnen Koffie het eigendomsrecht van de automaat bezit.

14. Geschillen en nietigheid
14.1 Op overeenkomsten met Van Duijnen Koffie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk niet van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Rechtbank te Midden Nederland, tenzij Van Duijnen Koffie de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Opdrachtgever, of dwingend recht anders voorschrijft. Dit betreft niet alleen geschillen voortvloeiend uit de contractuele relatie, maar kunnen ook geschillen betreffen die voortvloeien uit een onrechtmatige daad.
14.2 Indien een bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden. In de onderhavige algemene voorwaarden zal in dat geval voor de nietige respectievelijke vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

15. Levertijd
Van Duijnen Koffie B.V. zal zich uiterst inspannen om zich aan de levertijden te houden. De leveringstermijnen zijn echter niet fataal, waardoor Koper Van Duijnen Koffie B.V. altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een sommatie van tenminste 30 dagen voor aflevering in acht dient te worden genomen, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

16. Garantie
16.1 Opdrachtgever aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen. Van Duijnen Koffie verleent derhalve geen garantie met een grotere omvang dan de betreffende fabrieksgaranties welke in de regel 12 maanden betreft. Uitgezonderd van de fabrieksgaranties zijn slijtagegevoelige onderdelen. Onder slijtagegevoelige onderdelen worden alle productonderdelen verstaan die tijdens het gebruikelijke onderhoud binnen één jaar na gebruik, dienen te worden vervangen. De garantie houdt in dat Van Duijnen Koffie naar haar keuze de zaken zal herstellen, hetzij de zaken zal vervangen. Voor specifieke technische herstelwerkzaamheden kan Van Duijnen Koffie hiervoor gebruik maken van c.q. aanwijzingen geven voor reparatie door derden. Mits de garantiewerkzaamheden tijdens gebruikelijke werktijden (doordeweekse dagen tot 17.00 uur en niet in het weekeinde) kunnen worden verricht, zal Van Duijnen Koffie aan de Opdrachtgever geen voorrijdkosten en arbeidsloon in rekening brengen voor het verrichten van garantiewerkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaken. Na het verstrijken van die periode wordt het geldend tarief gehanteerd.
16.2 Alle vervangen zaken worden eigendom van Van Duijnen Koffie. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Van Duijnen Koffie zijn gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden.
16.3 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Van Duijnen Koffie in rekening worden gebracht.
16.4 De garantie geldt slechts indien de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Van Duijnen Koffie (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

17. Rechten en plichten
Van Duijnen Koffie is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen.
Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Van Duijnen Koffie.

Van Duijnen Koffie B.V.
Rondebeltweg 34
1329 BB Almere

Postbus 60309
1320 AJ Almere

Tel +31 (0)36 5387878
info@vanduijnen.nl
Rabobank IBAN: NL57RABO0338801502

BIC: RABONL2U
BTW nummer NL8132.81.088B01